Hladanie

Oficiálne stránky obce Jablonov

jablonov 310x141

obcan 310x141

navsetvnik 310x141

Menu

You are here: Úvod » Samospráva
Utorok, 15 Okt 2019

Samospráva

Obecný úrad

 

urad

Obecný úrad v Jablonove sa nachádza v strede obce v budove, ktorá v minulosti slúžila ako škola, neskôr ako sídlo JRD Jablonov. Dnes je sídlom obecného úradu, starostu obce a obecného zastupiteľstva. V jeho priestoroch sa v minulosti nachádzala aj obecná knižnica. V zadnej časti za budovou obecného úradu sa nachádza kultúrny dom. V rokoch 2010 a 2011 bola budova kompletne zrekonštruovaná, vrátane dobudovania nadstavby. 

      menia oc 1menia oc 3

 

Na čele obce Jablonov stojí starosta obce a obecné zastupiteľstvo. Sú zvolení občanmi obce v komunálnych voľbách a ich mandát trvá 4 roky. Rozhodujú o všetkých dôležitých otázkach života a chodu obce, o investičných otázkach, o výške daňového zaťaženia o použití financií na rôzne aktivity, účely a podobne. Podľa poslednej zmeny zákona o obecných samosprávach má obec Jablonov siedmych poslancov.


Posledné komunálne voľby sa konali v novembri 2014. Nasledujúce voľby budú o štyri roky, teda v roku 2018. Obecný úrad je sídlom starostu obce a obecného zastupiteľstva. Na tomto mieste uvádzame prehľad starostov od roku 1990:

 • 1990 - 1994    Jozef Molčan
 • 1994 - 1998    Jozef Molčan
 • 1998 - 2002    Jozef Molčan
 • 2002 - 2006    Jozef Molčan
 • 2006 - 2010    Jozef Molčan
 • 2010 - 2014    Jozef Molčan
 • 2014 - trvá     Štefan Blaško

 

 

STAROSTA OBCE, zamestnanci

960x200 2
 6f3c9925
ŠTEFAN BLAŠKO


 


starosta obce Jablonov
49 rokov
t. č.: 0915 121 777
e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

 

Zamestnanci obecného úradu:


Alžbeta Staňová (e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. )

ekonomický, mzdový a personálny úsek, učtáreň


Katarína Fabianová (e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. )

správa miestnych daní a poplatkov, evidencia obyvateľstva, správa registratúry, overovanie podpisov a listín


Jitka Puhallová (e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. )

hlavná kontrolórka obce


Ľubica Chlebová

upratovanie, roznášanie obedov dôchodcom, výdaj materiálu z kuchyne a kultúrneho domu


Ján Fábian

údržbár

Obecné zastupiteľstvo(á) a komisie

Poslanci obecného zastupiteľstva (2014-2018):


Mgr. Bileková Dominika  
Ing. Burik Anton 
Glevický Ľubomír 
Grobarčík Ján 
Mgr. Kožušková Eliška
Ing. Nič Tomáš 
Ing. Šandala Miroslav


Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v zmysle zákona č. 357/2004 Z.z.:


predseda: Mgr. Dominika Bileková

členovia: Ján Grobarčík, Ing. Tomáš Nič

 

Komisia verejného poriadku:


predseda: Ing. Tomáš Nič

členovia: Ľubomír Glevický, Ing. Miroslav Šandala

 

Komisia výstavby:


predseda: Ing. Miroslav Šandala

členovia: Ľubomír Glevický, Ján Grobarčík

 

Komisia pre školstvo, kultúru a šport:


predseda: Mgr. Eliška Kožušková

členovia: Ing. Anton Burik, Ing. Tomáš Nič

 

Školská rada:


predseda: Ing. Tomáš Nič

členovia: Ing. Anton Burik, Ján Grobarčík, Mgr. Eliška Kožušková

 

Redakčná rada (Jablonovský občasník):


predseda: Ing. Anton Burik

členovia: Mgr. Dominika Bileková, Katarína Fabianová

 

POSLANCI OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE JABLONOV V PREDOŠLÝCH VOLEBNÝCH OBDOBIACH

Poslanci OZ

2010-2014:

Poslanci OZ

2006-2010:

Poslanci OZ

2002-2006:

Poslanci OZ

1998-2002:

Poslanci OZ

1994-1998:

Mgr. Bartková Eva Mgr. Berková Otília  Ing.  Dzurilla František Benko František Benko František
Blaško Štefan Ing.  Fabiánová Monika Košala Pavol Grobarčík Ján Bilek Ján
Glevický Ľubomír Glevický Ľubomír Mgr.  Lazorová Mária Chlebový Ján Buríková Mária
Grobarčík Ján Lazor Peter  Miko Milan Kožuško Peter Ing. Dzurilla František
Korchňák Ľubomír Nič Ľudovít Olej Ondrej Maček Jozef Glevický Milan
Nič Ľudovít Ing. Šandala Miroslav Pitko Štefan Miko Milan Jurečková Anna
Olej Ondrej Uhrín Ján Uhrín Ján Molčan Ondrej Kožuško Peter
 x  x  x Mucha Šimon Lazorová Mária
Nič Ľudovít Molčan Ján
Olej Ondrej Nič Ľudovít
Ing. Šandala Miroslav Olej Ondrej
Uhrín Ján Uhrín Ján

 


Všeobecne záväzné nariadenia, smernice

Názov Účinné od: Platné do:
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy  a školských zariadení so sídlom na území obce Jablonov (pdf.) 1.1.2017 platné
Všeobecne záväzné nariadenie obce Jablonov č. 7/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Jablonov (pdf.) 15. 7. 2016 platné
Všeobecne záväzné nariadenie obce Jablonov č. 6/2016 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jablonov (pdf.) 13. 5. 2016 platné
Dodatok č. 1 k VZN obce Jablonov č. 1/2016 o dani z nehnuteľnosti (pdf.) 20.12.2016 platné
Všeobecne záväzné nariadenie obce Jablonov č. 1/2016 o miestnej dani z nehnuteľnosti (pdf.) 1.1.2016 platné
Všeobecne záväzné nariadenie obce Jablonov č. 2/2016 o miestnej dani za psa (pdf.) 1.1.2016 platné
Všeobecne záväzné nariadenie obce Jablonov č. 3/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (pdf.) 1.1.2016 platné
Všeobecne záväzné nariadenie obce Jablonov č. 4/2016 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva (pdf.) 1.1.2016 platné
Dodatok č. 1 k VZN č. 5/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Jablonov (pdf.) 2.12.2016 31.12.2016
Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Jablonov (pdf.) 1.1.2016 31.12.2016
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Jablonov (pdf.) 15.5.2015 platné
Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2015 o prevádzkovom poriadku Verejného detského ihriska v obci Jablonov (pdf.) 15.5.2015 platné
Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2015 o určení školského obvodu ZŠ s MŠ v Jablonove (pdf.) 15.10.2015 platné
Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2015 o určení školského obvodu ZŠ s MŠ v Jablonove (pdf.) 15.5.2015 platné
Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ s MŠ v Jablonove (pdf.) 15.10.2015 platné
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ s MŠ v Jablonove (pdf.) 15.5.2015 platné
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v obci Jablonov (pdf.) 15.5.2015 platné
Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Jablonov (pdf.) 15.12.2015 31.12.2015
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Jablonov (pdf.)  1.1.2015  31.12.2015 
Všeobecne záväzné nariadenie obce Jablonov č. 3/2014 Prevádzkový poriadok pohrebiska (pdf.) 8.11.2014 platné
Všeobecne záväzné nariadenie obce Jablonov č. 2/2014 o určení miest na vylepovanie volebných plagátov počas volebnej kampane (pdf.) 7.6.2014 platné
Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2014 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Jablonov (pdf.)  24.12.2014  31.12.2014 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2014 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Jablonov (pdf.) 15.1.2014 31.12.2014
Smernica č. 1/2013 o poplatkoch za služby poskytované obcou a za užívanie obecného majetku (pdf.) 1.1.2013 platné
Všeobecne záväzné nariadenie obce Jablonov č. 1/2013 o miestnej dani z nehnuteľnosti (pdf.) 1.1.2013 31.12.2015
Všeobecne záväzné nariadenie obce Jablonov č. 2/2013 o miestnej dani za psa (pdf.) 1.1.2013 31.12.2015
Všeobecne záväzné nariadenie obce Jablonov č. 3/2013 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (pdf.) 1.1.2013 31.12.2015
Všeobecne záväzné nariadenie obce Jablonov č. 4/2013 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva (pdf.) 1.1.2013 31.12.2015
Všeobecne závazné nariadenie č. 5/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Jablonov (pdf.) 1.1.2013 14.1.2014
Smernica č. 1/2012 o poplatkoch za služby poskytované obcou a za užívanie obecného majetku (pdf.) 1.1.2012 31.12.2012
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Jablonov (doc.) 2.6.2012 31.12.2012
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2012 o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu (doc.)  1.9.2012  14.7.2016 
Smernica č. 2/2012 o používaní kamerového systému v obci Jablonov v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov (pdf.)  28.9.2012  platné 
Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2011 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia (pdf.) 1.9.2011 12. 5. 2016
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2011 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia (pdf.) 26.2.2011 12. 5. 2016
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2011 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Jablonov (pdf.) 10.4.2011 1.6.2012
Zásady postupu pri vybavovaní sťažností v podmienkach obce (doc.)  30.6.2010 platné
Smernica č. 1/2010 o poplatkoch za služby poskytované obcou a za užívanie obecného majetku (pdf.) 1.1.2010 31.12.2011
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2010 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce (doc.)  1.1.2010  platné 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2010 o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu (pdf.) 1.1.2010 31.8.2012
Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Jablonov (doc.)  1.1.2010  platné 
Dodatok č. 1 k Prevádzkovému poriadku pohrebiska, cintorín Jablonov (pdf.)   1.1.2010   7.11.2014 
Prevádzkový poriadok pohrebiska, cintorín Jablonov (pdf.)   1.1.2009  7.11.2014


Tlačivá na stiahnutie

Evidencia obyvateľstva

Prihlasovací lístok na trvalý pobyt (pdf.) (svoje osobné údaje vyplní občan, prinesie na obecný úrad) 

Odhlasovací lístok (posiela mesto/obec z nového trvalého pobytu do našej obce, t.j. nevypĺňa občan)

Návrh na zrušenie trvalého pobytu (doc.)


Daňová evidencia

Prihlásenie/odhlásenie psa do daňovej evidencie (pdf.)

Tlačivá daňové priznania NOVÉ - platné od 1. 1. 2015:

Priznanie k dani z nehnuteľnosti + súhrn príloh (pdf.)

Priznanie k dani z pozemkov (pdf.)

Priznanie k dani zo stavieb - jeden účel (pdf.)

Priznanie k dani zo stavieb - viacere účely (pdf.)

Priznanie k dani z bytov (pdf.)

Priznanie k dani za psa (pdf.)

Priznanie k dani za predajné automaty (pdf.)

Priznanie k dani za nevýherné hracie prístroje (pdf.)

Príloha k zníženiu dane alebo oslobodenie od dane (pdf.)


Stavebný úrad

Žiadosť o pridelenie súpisného čísla (pdf.)

Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby, ktorá nie je spojená so zmenou stavby  (doc.)

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia (doc.)

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby (doc.)

Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác podľa § 57 zákona č. 50/76 Zb. stavebného zákona v znení neskorších predpisov a § 6 vyhl. 453/2000 Z.z.. (doc.) 

Ohlásenie jednoduchej stavby podľa § 139b ods.1 zákona č. 50/76 Zb. - stavebný zákon v znení neskorších predpisov (určené v územnom rozhodnutí) (doc.)

Ohlásenie drobnej stavby podľa § 57 zákona č. 50/76 Zb. stavebného zákona v znení neskorších predpisov a § 5 vyhl. 453/2000 Z. z. (doc.) 

Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia (doc.)

Žiadosť o predĺženie lehoty výstavby (doc.)

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia (doc.)

Žiadosť o vydanie dodatočného povolenia stavby (doc.) 

Žiadosť o vydanie povolenia na odstránenie stavby (doc.) 

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením (doc.)

Žiadosť o povolenie reklamného, informačného a propagačného zariadenia (doc.)

Na základe uznesenia  obecného zastupiteľstva č. 16/2013 zo dňa 22.3.2013 Obec Jablonov zverejňuje zoznam dlžníkov obce Jablonov.
V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí (priniesť doklad o zaplatení), ďalších informácií, alebo O MOŽNOSTI SPLÁCANIA DLHU, informujte kanceláriu obecného úradu osobne! Obec Jablonov na základe zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov je oprávnená začať voči dĺžnikovi daňové exekučné konanie za účelom vymáhania dlhu (zrážkami zo mzdy, zrážkami z dôchodkových dávok).

Obec Jablonov ďalej na základe uznesenia č. 5/2012 zo dňa 14.3.2012 prijatého obecným zastupiteľstvom nevydáva neplatičom potvrdenia a neposkytuje služby:

♦fax,

♦potvrdenia na účely príspevku na bývanie/hmotnú núdzu/o pobyte osoby/...,

♦prenájom priestorov KD/kuchyne/inventáru kuchyne/zasadačky,

♦overovanie podpisov a listín a pod.

 

P.č.

Priezvisko a meno

Daň za s. číslo

Spolu €

1.

Záhradníková Jana

1

7,77

2.

Klorusová Eva

1

3,18

3.

Orlovská Anna

1

1,65

4.

Boženko Michal

1

1,65

5.

Sokolský Pavel

3

3,21

6.

Pollák Ján

14

68,43

7.

Matvej Ján

20

241,08

8.

Molitorisová Janka

22

301,86

9.

Koterba Peter

22

5,43

10.

Košala Milan

51

131,92

11.

Boženko Michal

72

140,34

12.

Filip Peter

101

245,62

13.

Orlovský Jozef

110

28,07

14.

Orlovský Pavol

160

221,67

15.

Urban Róbert

161

37,65

16.

Pivovarniček Marián

191

86,92

17.

Stanko Štefan

196

244,95

18.

Kubičár Dušan

208

35,41

19.

Kurillová Darina

208

93,62

20.

Mišaga Ľubomír

250

157,92

21.

Holováč Ján

285

147,36

22.

Eliáš Vladimír

211/2

34,10

SPOLU:

2239,81

 

 

 

 

Rok

Obchodné meno

DzÚVP v € (daň z užívania verej. priestranstva

Spolu €

2009

Grobarčík Vladimír

39,84

39,84

2007

K.I.S., Levoča

199,16

597,52

2008

199,16

2009

199,20

SPOLU:

637,36


 

Zoznam dlžníkov rómskej osady k 28. 2. 2017

P.č.

Priezvisko a meno

Dlh v €

1.

Dirda Dušan

101,11

2.

Gažo Ján

209,82

3.

Gažo Karol

165,11

4.

Girga Martin

427,61

5.

Girgová Dana

86,17

6.

Girgová Eva

125,42

7.

Holub Ladislav

23,33

8.

Holub Miroslav

34,35

9.

Holub Ondrej

206,91

10.

Kačí Marek

25,80

11.

Kandráč Roman

35,28

12.

Kandráč Václav r. 57

146,17

13.

Kandráč Václav r. 83

165,68

14.

Kandráčová Alžbeta

214,09

15.

Krasl Jozef

126,24

16.

Mižigár Jozef

73,31

17.

Pecha Ivan

168,58

18.

Pecha Ladislav

121,69

19.

Pecha Peter

341,30

20.

Pecha Pavol r. 53

435,02

21.

Pecha Pavol r. 74

227,56

22.

Pišta Gejza st.

595,38

23.

Pišta Gejza ml.

217,31

24.

Pokuta Július

315,60

25.

Pokuta Ladislav r. 66

160,91

26.

Pokuta Roman r. 76

357,25

27.

Pokuta Vladimír

294,11

28.

Pokutová Lucia

77,39

29.

Pokutová Mária

15,11

30.

Pollák Martin

92,04

31.

Šandor Marián

8,50

32.

Šandor Jaroslav

14,64

SPOLU:

5608,79

 

 

 

Vypracovala: Katarína Fabianová

Dňa: 1. 3. 2017

 

 
Správne poplatky

→ Zákon č. 145/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov  


 • overenie podpisu
1,50 €
 • overenie fotokópie vysvedčenia, diplomu,...
1,50 €
 • vydanie potvrdenia
1,50 €
 • vydanie potvrdenia o TP

5,00 €

od poplatku sú oslobodené potvrdenia o trvalom pobyte pre vyhotovenie občianskeho preukazu - 15. ročných, potvrdenia pre sociálnu poisťovňu (o žití,...)

 • návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo rozhodnutia o využití územia alebo rozhodnutia o zmene územného rozhodnutia

fyzická osoba 6,50 €,

právnická osoba 100,00 €

 • návrh na predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby
20 €
 • žiadosť o stavebné povolenie, povolenie na zmenu užívania stavby/odstránenie stavby/...
podľa typu stavby viď Zákon č. 286/2012 Z.z. (V.časť, položka 60, 61, 62)
 • návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
podľa typu stavby viď Zákon č. 286/2012 Z.z. (V. časť, položka 62a)

Hlavný kontrolór

jitka

Jitka Puhallová
pracovisko: Obec Jablonov
kontakt: 053/4541363
Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

v zmysle zákona č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v rámci zriadenia vnútorného systému s účinnosťou od 1. 7. 2015 vybavovania podnetov o protispoločenskej činnosti, určenia zodpovednej osoby a spôsobu podávania podnetov dávam na vedomie kontakt: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.


1.) Hlavný kontrolór je zamestnancom obce. Vykonáva kontrolnú činnosť nezávisle a nestranne v súlade so základnými pravidlami kontrolnej činnosti.

2.) Funkcia hlavného kontrolóra obce je nezlučiteľná s výkonom funkcie

     a) poslanca,

     b) starostu,

     c) člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je obec

     d) iného zamestnanca obce

3.) Hlavného kontrolóra do funkcie volí  obecné zastupiteľstvo.

4.) Kontrolnej činnosti podlieha

     a) obecný úrad

     b) rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou

     c) právnické osoby, v ktorých má obec majetkovú účasť, a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom obce alebo ktorým bol majetok obce prenechaný na užívanie

     d) osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci

5.) Kontrolnou činnosťou hlavného kontrolóra sa rozumie kontrola 

     a) pri hospodárení a nakladaní najmä

 • s majetkom  a majetkovými právami obce
 • s majetkom vo vlastníctve štátu, príp. vo vlastníctve iných právnických alebo fyzických osôb, ktorý bol obci zverený

     b) kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce

     c) kontrola vybavovania sťažnosti a petícií

     d) kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a nariadení obce

     e) kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva

6.) Hlavný kontrolór je za svoju činnosť zodpovedný  obecnému zastupiteľstvu, ktorému je povinný najmenej raz ročne predkladať správu o kontrolnej činnosti za uplynulé obdobie.
7.) Hlavný kontrolór sa zúčastňuje zasadnutí obecného zastupiteľstva s hlasom poradným.

• Plány kontrolnej činnosti:
Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2017 (pdf.) - (zverejnené dňa 29. 12. 2016)
Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2016 (pdf.) - (zverejnené dňa 14. 7. 2016)
Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2016 (pdf.) - (zverejnené dňa 5. 5. 2016)
Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2016 (pdf.)
Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2015 (pdf.)
• Správy z kontrolnej činnosti:
Oprava - Správa z kontrolnej činnosti za rok 2015 (pdf.)
Správa z kontrolnej činnosti za rok 2015 (pdf.)
Správa z kontrolnej činnosti za rok 2014 (pdf.) 
• Stanoviská HK:
Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2015 (pdf.) - (zverejnené dňa 7. 7. 2016)
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2013 - 2015 a k návrhu rozpočtu obce na rok 2013 (pdf.)
Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2014 (pdf.) 

 

Mužská spevácka skupina KORČAŠKARE


     Myšlienka založiť mužskú ľudovú spevácku skupinu KORČAŠKARE uzrela svetlo sveta 28. decembra 2006. Vraj sa zrodila na schodoch pred miestnym pohostinstvom a zakrátko sa stala skutočnosťou. Zopár nadšencov začalo nacvičovať prvé ľudové piesne, postupne sa počet členov zvýšil a repertoár spestril. Prvoradou snahou bolo a je oživiť zabudnuté jablonovské piesne a piesne z blízkeho okolia. Názov KORČAŠKARE má historické korene, keďže oddávna obyvateľov z Jablonova volajú korčaškare ("korčašek", teda nožík). Dodnes KORČAŠKARE reprezentujú našu dedinu na rôznych folklórnych vystúpeniach, regionálnych postupových súťažiach, u nás v dedine, ba dokonca i v zahraničí. 

 Členovia(zľava): Michal Boženko, Jozef Molčan, Rastislav Bilek,

Dušan Kožuško,Ľubomír Glevický, Ján Grobarčík, Mgr. Milan Glevický (vedúci),

Štefan Blaško, Vladimír Kaľavský,Ján Fabián, Ján Mucha, Peter Kožuško.  

 


     Sme veľmi radi, že naša zanietenosť a trvácnosť prináša ovocie. Mám na mysli vznik ďalších ľudových skupín - ženskú spevácku skupinu Jablonečka a Ľudovú hudbu JAS. Samozrejme, nemôžeme zabudnúť ani na detský súbor Korčašek, ktorý je úzko spätý s deťmi, hlavne z jablonovskej školy.

     A najviac nás hreje pri srdci, keď vidíme, že aj mladšia generácia má kladný vzťah k tradíciám a neváha tráviť svoj voľný čas na skúšakch, aby potom dôstojne reprezentovala našu obec Jablonov. Na rôznych podujatiach sme vystupovali spolu, napríklad: "Dni vína a medu na Spišskej Kapitule", oslavy v Domaňovciach, a samozrejme doma a to na "Zabíjačke" a "Kataríne". Najmä v Domaňovciach to bolo zaujímavé, keď sme im urobili viac ako hodinový program s tromi skupinami, kde každá ponúkla niečo iné.

     Ale vrátim sa ku Korčaškárom. Kedysi sme mali trinásť členov, no dnes sa počet trochu znížil. Myslím, že na kvalite spevu to neubralo, skôr naopak. Zostali sme desiati. Najviac sa tešíme z príchodu nového člena, vynikajúceho harmonikára Tomáša Vojtaneka, ktorého sme po presťahovaní do Jablonova oslovili a on bez váhania prišiel a oživil našu skupinu. Za to sme mu nesmierne vďační. Teraz máme dvoch skvelých akordeonistov a keď nemôže hrať Tomáš, hrá Mimo Glevický, ktorému tiež patrí veľká vďaka za jeho hudobné a umelecké menežovanie Korčaškárov.

     Chcem ešte spomenúť niečo z nášho účinkovania. Za 8 rokov našej existencie máme za sebou okolo 50 vystúpení na rôznych folklórnych podujatiach. Spomeniem napr. účasť na regionálnej súťaži ľudových a speváckych skupín vo Svite, kde sme postúpili na krajské kolo, ktoré sa konalo v Zamutové. Myslím, že sme sa ani tam nestratili aj keď sme súťažili so skupinami, ktoré majú oveľa viacročné skúsenosti ako my. Minulý rok sme boli pozvaní aj za hranicu nášho okresu, a to do obce Rožňany na "Čerešňobranie", ale aj do Žakoviec na ich folklórne slávnosti. Tiež sme spievali v Levoči na Dňoch Majstra Pavla, v Spišskom Podhradí a samozrejme na domácej pôde - na Katarínskom folklórnom popoludní. Toto tradičné každoročné popoludnie je pre nás najdôležitejšie, nakoľko je to naše dieťa a vidíme to na hojnej účasti divákov a ich pozitívnych ohlasoch.

     Momentálne sme dospeli do štádia, kedy sme sa rozhodli, že naše dlhoročné skúsenosti a prácu zúročíme, a tak práve teraz nahrávame naše prvé CD. Veríme, že bude mať úspech a budeme ho počuť hrať z Vašich domácností a miestneho obecného rozhlasu. A nielen tam...

     Ďakujeme Vám za Vašu priazeň a tešíme sa na ďalšie vystúpenia.


                                                                                                                                   Za "Korčaškárov" Ján Grobarčík


Pozvánka na katarínske folklórne popoludnie dňa 19. 11. 2016

katarnskepopoludnie 2016


 

   

scan0001 scan0002

 


Folklórne slávnosti Spišský Hrušov

 


 


organizan truktra nov 
 

Adam - spevokol

ADAM - spevokol


 

Adam je spevokol v zložení detí a mládeže z Jablonova. V roku 2012 oslávil 15. výročie svojho vzniku. Vydal svoje prvé CD-čko.


http://spevokol-adam.webnode.sk

 

 scan0003

 scan0005

Spoločný obecný úrad (SOÚ)


Zmluva o zriadení spoločného obecného úradu (SOÚ) bola uzavretá 28.10.2009 medzi: Mestom Spišské Podhradie, a obcami: Beharovce, Bijacovce, Dúbrava, Granč-Petrovce, Harakovce, Jablonov, Korytné, Lúčka, Ordzovany, Pavľany, Poľanovce, Pongracovce a Vyšný Slavkov, 


a to v záujme kvalitného, racionálneho a efektívneho zabezpečovania výkonu prenesených úloh štátnej správy vo veciach:

   - územného rozhodovania a stavebného poriadku,

   - vyvlastňovacieho konania,

   - pozemných komunikácií,

   - vodného hospodárstva a ochrany prírody a krajiny.


Sídlom SOÚ je mesto Spišské POdhradie - Mestský úrad (MSÚ) v Spišskom Podhradí, Mariánske námestie 37, 053 04 Spišské Podhradie. Štatutárnym orgánom je primátor mesta Spišské Podhradie a činnosť SOÚ zabezpečuje Prednosta MSÚ v Spišskom Podhradí.


SOÚ vykonáva pre zmluvné strany činnosť v rozsahu prenesených pôsobností určených zákonom NR SR č. 416/2001 Z.z., o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a  na vyššie územné celky v platnom znení na úseku:

   - územného rozhodovania a stavebného poriadku vrátane vyvlastňovacieho konania,

   - pozemných komunikácií v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v platnom znení (cestný zákon),

   - vodného hospodárstva v zmysle zákona zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

   - ochrany prírody a krajiny v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.


Tlačivá na stiahnutie - stavebný úrad MsÚ Spišské Podhradie, Ing. Ján Poláček


Aktualizované správne poplatky podľa najnovšej novely zákona - V. časť stavebná správa (pdf.)


Projekty

Rok Názov projektu Žiadosť podaná na Požadované Stav/pridelené

2016


Kultúra v suchu

PSK

Námestie mieru 2, Prešov

4.800,-- 1.200,--
ČOV Jablonov

Environmentálny fond

Martinská 49, Bratislava

263.417,-- € žiadosť podaná
Zabezpečenie potrieb a akcieschopnosti DHZ Jablonov

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Kutuzovova 17, Bratislava

    -     2.000,--
Oprava veže požiarnej zbrojnice, fasády, omietok a podlahy

MF SR

Štefanovičova 5, Bratislava

8.000,-- € zamietnuté
Rekonštrukcia budovy PZ susediacej s detským ihriskom

MF SR

Štefanovičova 5, Bratislava

12.000,-- € zamietnuté
2015 Realizácia  programu spoločných opatrení v obci Jablonov

PPA

Dobrovičova 12, Bratislava 

815.430,51 € 815.430,51
ČOV Jablonov

Environmentálny fond

Martinská 49, Bratislava

263.417,-- € zamietnuté
Dodanie kamerového systému pre obec Jablonov

PPA

Dobrovičova 12, Bratislava

 21.254,72 € zamietnuté
Rozšírenie kapacít MŠ

MŠVVaŠ SR

Stromová 1, Bratislava

250.000,-- € zamietnuté
Rekonštrukcia budovy PZ susediacej s detským ihriskom

MF SR

Štefanovičova 5, Bratislava

8.000,-- € zamietnuté
Rozšírenie kapacít MŠ

MŠVVaŠ SR

Stromová 1, Bratislava

181.800,-- € zamietnuté
Kanalizácia a ČOV

MŽP SR, Environmentálny fond

Bukurešťská 4, Bratislava

263.417,98 € zamietnuté
2014 Vybavenie kultúrneho domu Jablonov - stoly a stoličky

PPA

Dobrovičova 12, Bratislava

10.766,60 € 10.766,60 €
Detské ihrisko v obci Jablonov

PPA

Dobrovičova 12, Bratislava

10.290,-- € 10.290,-- €
Kanalizácia a ČOV

MŽP SR, Environmentálny fond

Bukurešťská 4, Bratislava

258.252,93 € zamietnuté
Rekonštrukcia dvoch objektov požiarnej zbrojnice

MF SR

Štefanovičova 5, Bratislava

11.943,-- € 2.000,-- €
Kultúrne popoludnie - zachovávanie ľudových tradícií v obci Jablonov

PSK

 

2.900,-- € 1.550,-- €
2013 Prístrešky pre turistov a cykloturistov

PPA

Dobrovičova 12, Bratislava

14.839,84 € 14.828,68 €
Rekonštrukcia a modernizácia kultúrneho domu v obci Jablonov

PPA

Akademická 4, Nitra

28.137,36 € (bez DPH)  16.507,81 €
2012 Oprava strechy ZŠ - havarijná situácia

Krajský školský úrad v Prešove

Tarasa Ševčenka 11

28.082,80 €

žiadosť podaná
Kanalizácia a ČOV Jablonov

MŽP SR, Environmentálny fond

Bukureštská 4, Bratislava

253.936 €

zamietnuté
Modernizácia zrekonštruovanej kuchyne pri KD v Jablonove (umývačka riadu, zmäkčovač vody k umývačke riadu, elektrická smažiaca panvica)

PPA

Dobrovičova 12, Bratislava

5.448 €

žiadosť podaná
2011 Výmena poškodenej a opotrebovanej podlahy v KD Jablonov

MF SR

Štefanovičova 5, Bratislava

15.000 €

zamietnuté
Stavebné úpravy a nadstavba združeného objektu OCÚ a kultúrneho domu

PPA

Dobrovičova 12, Bratislava

312.864,12 €

312.864,12 €
Riešenie havarijnej situácie v ZŠ Jablonov (oprava chodby, triedy 0,1,4,5 ročník, počítačovej učebne, oprava dielne, chodby do riaditeľne, oprava strechy)

Krajský školský úrad v Prešove

Tarasa Ševčenka 11

99.924,60 €

zamietnuté
2010 Výstavba viacúčelového športového ihriska s umelým trávnytým povrchom

Úrad vlády SR

splnomocnenec pre šport, Bratislava

39.832,70€

zamietnuté
Zriadenie oddychovej zóny - parku v objekte verejnej zelene v obci Jablonov

MP SR

Dobrovičova 12, Bratislava

10.185 €

zamietnuté
Rekonštrukcia sociálnych zariadení pre ZŠ s MŠ Jablonov

Krajský školský úrad v Prešove

Tarasa Ševčenka 11

4.098 €

4.098 €
Rekonštrukcia a údržba objektov 2 požiarnych zbrojníc v obci Jablonov

MF SR

Štefanovičova 5, Bratislava

13.270 €

zamietnuté
Kanalizácia a ČOV Jablonov

MŽP SR, Environmentálny fond

Bukureštská 4, Bratislava

3.895.000 €

zamietnuté
2009 Zriadenie oddychovej zóny - parku v objekte verejnej zelene v obci Jablonov

MP SR

Dobrovičova 12, Bratislava

105.441 SK/

3.500 €

zamietnuté
Rekonštrukcia objektu požiarnej zbrojnice v obci Jablonov

MF SR

Štefanovičova 5, Bratislava

7.470 €

zamietnuté
Rekonštrukcia sociálnych zariadení pre ZŠ s MŠ Jablonov

Krajský školský úrad v Prešove

Tarasa Ševčenka 11

15.600 €

15.600 €
Elektronizácia a revitalizácia materských škôl 2009 (plastové zvieratká, drevený domček, drevený koník s vozíkom, iné originálne predmety, encyklopédie, knihy, leporelá, didakt. pomôcky)

MŠ SR

Stromová 1, Bratislava

3.465 €

zamietnuté
Viacúčelové ihrisko

Úrad vlády SR

Námestie slobody 1, Bratislava

1.200.000 SK/

39.832,71 €

zamietnuté
Kanalizácia a ČOV Jablonov

MŽP SR, Environmentálny fond

Bukureštská 4, Bratislava

10.019.000 SK/

332.570 €

zamietnuté
2008 Kanalizácia a ČOV Jablonov

MŽP SR, Environmentálny fond

Bukureštská 4, Bratislava

9.800.000 SK 3.000.000 SK
Výmenny cezhraničný pobyt detí a mládeže z obce Jablonov a z obce Gorzyce

NEFO PSK, n.f.

Jarková 41, Prešov

55.370 SK zamietnuté
Doplnenie knižného fondu v knižnici v obci Jablonov

MK SR 

Námestie SNP 33, Bratislava

47.700 SK zamietnuté
Viacúčelové ihrisko

Úrad vlády SR

Námestie slobody 1, Bratislava

1.200.000 SK zamietnuté
Elektronizácia a revitalizácia zariadení školského stravovania (mikrovlné rúry, odšťavovač, chladnička, pracovný stôl, misy, kastróly, naberačky, strúhadlá, podnosy a iné)

MŠ SR

Stromová 1, Bratislava

125.000 SK  120.000 SK
Rekonštrukcia obecného úradu

MF SR

Štefanovičova 5, Bratislava

495.000 SK zamietnuté
2007 "Jablonovský podnik služieb"

Úrad vlády SR

Námestie slobody 1, Bratislava

640.000 Sk 640.000 Sk

Výstavba miestnej komunikácie a technickej vybavenosti pre indivuduálnu bytovú výstavbu Jablonov

(majer - vodovod, kanalizácia vrátane ČOV, miestne komunikácie vrátane verejného osvetlenia)

MV a RR SR

Prievozská 2/B, Bratislava

817.000 SK 817.000 SK

Kanalizácia a ČOV Jablonov

MŽP SR 

Environmentálny fond

3.800.000 SK 3.800.000 SK

Rekonštrukcia elektrického vedenia v ZŠ Jablonov

MF SR

Štefanovičova 5, Bratislava

150.000 SK 150.000 SK
2006

Výstavba miestnej komunikácie a technickej vybavenosti pre individuálnu bytovú výstavbu Jablonov

(majer - vodovod, kanalizácia vrátane ČOV, miestne komunikácie vrátane verejného osvetlenia)

MV a RR SR

Prievozská 2/B, Bratislava

1.263.526 SK zamietnuté
Rekonštrukcia a modernizácia miestneho rozhlasu

MF SR

Štefanovičova 5, Bratislava

211.000 SK 150.000 SK
Čistá a zdravá voda (vodovod - rómska osada)

Úrad splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity

378.000 SK 300.000 SK
Rekonštrukcia ústredného vykurovania a plynofikácia kotolne v ZŠ Jablonov

Krajský školský úrad v Prešove

Tarasa Ševčenka 11

695.000 Sk 695.000 SK
Obecné komunitné centrum (celková rekonštrukcia priestorov - šatní v KD, kancelársky nábytok, PC, tlačiareň, projektová dokumentácia) Fond sociálneho rozvoja 524.913,50 SK 417.289 SK
Rekonštrukcia obecného úradu (strechy a okien)

MF SR

Štefanovičova 5, Bratislava

258.000 SK zamietnuté
2005 Zatraktívnenie okolia Unesco lokality prostredníctvom rekonštrukcie miestnych komunikácií v obci Jablonov

Riadiaci orgán pre operačný program základná infraštruktúra

Špitálska 8, Bratislava

5.584,372 Sk zamietnuté
Kanalizácia a ČOV Jablonov

MŽP SR

Environmentálny fond

3.325.000 SK zamietnuté
2004 Rekonštrukcia kultúrneho domu

MF SR

Štefanovičova 5, Bratislava

500.000 SK zamietnuté
2003 Kanalizácia a ČOV Jablonov

MŽP SR

Environmentálny fond

2.000.000 SK 2.000.000 SK

ŽSS Jablonečka

ŽSS Jablonečka


     S myšlienkou založiť ženskú spevácku skupinu v obci Jablonov, sme sa pohrávali už dlhšie. Povzbudzovali nás v tom aj naši známi, ktorí vedeli, že sa poniektoré z nás folklóru a ľudovému spevu venujeme dlhé roky aj v iných folkórnych skupinách. To nás povzbudzovalo v našej túžbe ešte viac.

 

     Ženská spevácka skupina Jablonečka si datuje vznik v septembri 2013. Názov sme sa snažili odvodiť od obce Jablonov. Mali sme niekoľko variantov, ale nevedeli sme sa rozhodnúť. Nakoniec nám s tým pomohli pri odchode z prvých skúšok Korčaškáre, a tak sme sa dopracovali k Jablonečke. V súčasnosti je spevácka skupina ešte stále vo vývoji a formuje sa ako počtom, tak aj repertoárom. Pôsobenie ŽSS Jablonečka je síce krátke, nemožno teda hovoriť o úspechoch, aj keď my za úspech považujeme v dnešnej dobe aj náš vznik. Vystúpenia, ktoré sme doteraz  absolvovali, boli okrem domácej - obecnej pôdy, aj v okolitých dedinách a mestách. Dnes je náš repertoár rozšírený o desiatky piesni a mnoho ich blokov, kde patrí: čepenie, trávnice, pijacké, ľúbostné, rusínske, fašiangové, žartovné piesne a v neposlednom rade aj koledy, s ktorými sme sa predstavili v Prešove, v rámci "Vianočných programov 2014". Čepením nevesty sa nám podarilo obohatiť nejednú svadbu v našom okolí a už teraz sa tešíme na ďalšie, ktoré nás čakajú, keďže túto radosť rady zdieľame s novomanželmi.

 

     Jednou z našich priorít bolo a stále je obohatiť našu skupinu o jablonovský kroj, ktorý je zdokumentovaný na starých fotografiách zachovaných v obecnej kronike. Všetko má svoj čas, aj kroj, ktorý je našou neoddeliteľnou súčasťou.

 

     Boli by sme radi, keby naša láska k ľudovej piesni nabudila nielen mládež, ale i deti a dospelých, aby nám pomohli šíriť ľudovú pieseň všetkým, ktorí ju milujú. Chceli by sme dosiahnuť, aby sa nikto z nás, naše deti, vnúčatá, nehanbili za svoje nárečie, za svoje zvyky a kultúru a tobôž nie za ľudovú pieseň. Aby sa folklór ako taký šíril ďalej a nezanikol. Cítime veľkú podporu za strany rodín, známych a obyvateľov obce, preto by sme chceli do budúcna zintenzívniť aj spoluprácu s mužskou speváckou skupinou Korčaškáre, s ľudovou hudbou JAS a povzbudzujeme aj deti a dospelých k znovuzrodeniu detskej speváckej skupiny Korčašek.

 

     V neposlednom rade patrí naša veľká vďaka Tomášovi Vojtanekovi, ktorý nás doprevádza na akordeóne od samého začiatku. Pod jeho odborným vedením, kde jeho ušiam neunikne žiaden falošný tón, úpravami samotného hlasu i spevov sme pokročili a chceme sa stále zlepšovať, aby sme prinášali radosť aj do Vašich uší a vzorne reprezentovali obec Jablonov. Prispieva nám nielen hrou, ale aj svojim spevom. Je pre nás veľkým darom a obohatením. Musíme si teda uznať, že toto všetko si vyžaduje obrovskú obetu... Menej času s rodinou, menej času s priateľmi i azda menej času na samého seba. Dúfame však, že toto naše snaženie padá vždy na úrodnú pôdu a tešíte sa s nami.

 

     Rozširovať náš repertoár ľudových piesni, spájať, tešiť, odovzdávať a mnoho iného, čo k folkóru patrí, je našim cieľom. Sme odhodlané a dávame ľudovej piesni srdce i dušu, pretože práve ona nás povzbudzuje, potešuje v úzkostiach, je súčasťou nás a nášho života, zaslúži si teda, aby sa šírila ďalej. O to všetko sa budeme snažiť v tomto zložení: spev - Miroslava Slezáková, Lucia Ondrišová, Viktória Dzurillová, Gabriela Orinčáková, Bibka Glevická a akordeón a spev Tomáš Vojtanek. SRDCOM FOLKLÓRISTI.

                                                                                                                      ŽSS Jablonečka

                                                                                                                      facebook: ŽSS Jablonečka z Jablonova

                                                                                                                      kontakt: Mirka Slezáková - 0949 438 467, Lucia Ondrišová - 0907 615 372

                                                                                                                      e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.


 

 

 

 

JAS

Ľudová hudba JAS


     Október 2014 - presne vtedy sa datuje definitívne, momentálne zoskúpenie ľudovej hudby JAS. Spojili sa štyri dievčatá. Možno nás veľa ľudí ešte nepozná, no veríme, že čím skôr sa dostaneme do povedomia ľudí, ktorí majú radi folklór, ľudové piesne, ktorí si radi zatancujú, zaspievajú.

 

     Prešiel necelý rok, až kým sa JAS vyformoval do súčasnej podoby. Naše huslistky hrali už počas Vianoc v roku 2013. V máji 2014 sa naša kontrabasistka rozhodla, že začne navštevovať základnú umeleckú školu, hudobný odbor a nástroj - kontrabas. Takto sme boli tri. V októbri 2014 sme sa spojili s akordeonistkou, ktorá bola nadšená, že svoj talent a niekoľkoročné štúdium v umeleckej škole môže využiť. V takomto zložení sme zahrali naše prvé vystúpenie a takto fungujeme dodnes.

     

     Možno si väčšina ľudí kladie otázku: "Prečo práve názov "JAS"?"

     To práve preto, že všade kam prídeme, chceme rozjasať dav, priniesť nové svetlo, nový jas, nový pohľad na ľudovú hudbu skrz štyri mladé dievčatá, ktoré dokázali spojiť svoje talenty a tak chcú potešiť ostatných svojím spevom a hrou. 

     Počas našej doterajšej existencie sa nám podarilo odohrať nejednu oslavu okrúhlych narodenín, krstiny ale aj plesy v spolupráci s DJ Borisom Jezerčákom, s ktorým aktívne spolupracujeme a tak sa nám vieme bezpochyby postarať o tú najlepšiu zábavu celú noc nielen na ľudovú nôtu, ale aj modernú.

                                                                                                                                                              Dievčatá z ĽH JAS


 

Soňa Grobarčíková - primáš (Jablonov)

Primáš, prvé husle alebo naša vedúca - takto by sme mohli predstaviť Soňu, ktorá má 16 rokov a už 10 rokov hrá na husliach. Navštevuje štátne gymnázium v Levoči, kam chodí aj do umeleckej školy. Výborný sluch, krásny silný hlas a jedinečná hra na husliach - primáškine vlastnosti, no samozrejme aj veľká ochota a trpezlivosť.


Simona Grobarčíková - II. husle (Jablonov)

Náš najmladší člen (13 rokov), primáškin súrodenec a niekedy aj osoba, ktorá má najviac energie na skúškach. Každý nástroj chce vyskúšať. Na husliach hrá 6 rokov a navštevuje cirkevné gymnázium.


Lenka Škotková - akordeón (Beharovce)

Tohto roku nastúpila na cirkevné gymnázium v Levoči a tohto roku aj absolvuje umeleckú školu v Spišskom Podhradí. Obrovský talent neskrýva a keď začne hrať, nevie prestať. Takmer 17 ročný jedináčik nám stále zlepší náladu.


Kamila Jarošová - kontrabas (Bugľovce)

Najstarší člen, budúci osobný šofér, maturantka na cirkevnom gymnáziu, ktorá navštevuje umeleckú školu v Levoči, len 7 mesiacov sa svojho "dosť veľkého remesla" chytila hneď a zaraz. Prvý stupeň v ZUŠ už absolvovala hrou na klavíri, čiže hudba nie je pre ňu nič cudzie. 


 
Zasadnutia OZ 2016

13. zasadnutie OZ 26. 02. 2016 Pozvánka na OZ (pdf.) Návrh programu OZ (pdf.) Zápisnica zo zasadnutia OZ (pdf.) Uznesenia OZ (pdf.)
14. zasadnutie OZ 22. 04. 2016 Pozvánka na OZ (pdf.)  Návrh programu OZ (pdf.)  Zápisnica zo zasadnutia OZ (pdf.)  Uznesenia OZ (pdf.) 
15. zasadnutie OZ 03. 06. 2016 Pozvánka na OZ (pdf.) Návrh programu OZ (pdf.) Zápisnica zo zasadnutia OZ (pdf.) Uznesenia OZ (pdf.)
16. zasadnutie OZ 30. 06. 2016 Pozvánka na OZ (pdf.) Návrh programu OZ (pdf.) Zápisnica zo zasadnutia OZ (pdf.) Uznesenia OZ (pdf.)
17. zasadnutie OZ 23. 09. 2016 Pozvánka na OZ (pdf.) Návrh programu OZ (pdf.) Zápisnica zo zasadnutia OZ (pdf.) Uznesenia OZ (pdf.)
18. zasadnutie OZ 28. 10. 2016 Pozvánka na OZ (pdf.) Návrh programu OZ (pdf.) Zápisnica zo zasadnutia OZ (pdf.) Uznesenia OZ (pdf.)
19. zasadnutie OZ 02. 12. 2016 Pozvánka na OZ (pdf.) Návrh programu OZ (pdf.) Zápisnica zo zasadnutia OZ (pdf.) Uznesenia OZ (pdf.)
20. zasadnutie OZ 16. 12. 2016 Pozvánka na OZ (pdf.) Návrh programu OZ (pdf.) Zápisnica zo zasadnutia OZ (pdf.) Uznesenia OZ (pdf.)