Hladanie

Oficiálne stránky obce Jablonov

jablonov 310x141

obcan 310x141

navsetvnik 310x141

Menu

Utorok, 15 Okt 2019

Hlavný kontrolór

E-mail Tlačiť
jitka

Jitka Puhallová
pracovisko: Obec Jablonov
kontakt: 053/4541363
Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

v zmysle zákona č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v rámci zriadenia vnútorného systému s účinnosťou od 1. 7. 2015 vybavovania podnetov o protispoločenskej činnosti, určenia zodpovednej osoby a spôsobu podávania podnetov dávam na vedomie kontakt: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.


1.) Hlavný kontrolór je zamestnancom obce. Vykonáva kontrolnú činnosť nezávisle a nestranne v súlade so základnými pravidlami kontrolnej činnosti.

2.) Funkcia hlavného kontrolóra obce je nezlučiteľná s výkonom funkcie

     a) poslanca,

     b) starostu,

     c) člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je obec

     d) iného zamestnanca obce

3.) Hlavného kontrolóra do funkcie volí  obecné zastupiteľstvo.

4.) Kontrolnej činnosti podlieha

     a) obecný úrad

     b) rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou

     c) právnické osoby, v ktorých má obec majetkovú účasť, a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom obce alebo ktorým bol majetok obce prenechaný na užívanie

     d) osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci

5.) Kontrolnou činnosťou hlavného kontrolóra sa rozumie kontrola 

     a) pri hospodárení a nakladaní najmä

  • s majetkom  a majetkovými právami obce
  • s majetkom vo vlastníctve štátu, príp. vo vlastníctve iných právnických alebo fyzických osôb, ktorý bol obci zverený

     b) kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce

     c) kontrola vybavovania sťažnosti a petícií

     d) kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a nariadení obce

     e) kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva

6.) Hlavný kontrolór je za svoju činnosť zodpovedný  obecnému zastupiteľstvu, ktorému je povinný najmenej raz ročne predkladať správu o kontrolnej činnosti za uplynulé obdobie.
7.) Hlavný kontrolór sa zúčastňuje zasadnutí obecného zastupiteľstva s hlasom poradným.

• Plány kontrolnej činnosti:
Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2017 (pdf.) - (zverejnené dňa 29. 12. 2016)
Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2016 (pdf.) - (zverejnené dňa 14. 7. 2016)
Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2016 (pdf.) - (zverejnené dňa 5. 5. 2016)
Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2016 (pdf.)
Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2015 (pdf.)
• Správy z kontrolnej činnosti:
Oprava - Správa z kontrolnej činnosti za rok 2015 (pdf.)
Správa z kontrolnej činnosti za rok 2015 (pdf.)
Správa z kontrolnej činnosti za rok 2014 (pdf.) 
• Stanoviská HK:
Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2015 (pdf.) - (zverejnené dňa 7. 7. 2016)
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2013 - 2015 a k návrhu rozpočtu obce na rok 2013 (pdf.)
Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2014 (pdf.)