Hladanie

Oficiálne stránky obce Jablonov

jablonov 310x141

obcan 310x141

navsetvnik 310x141

Menu

Utorok, 10 Dec 2019

Tlačivá na stiahnutie

E-mail Tlačiť

Evidencia obyvateľstva

Prihlasovací lístok na trvalý pobyt (pdf.) (svoje osobné údaje vyplní občan, prinesie na obecný úrad) 

Odhlasovací lístok (posiela mesto/obec z nového trvalého pobytu do našej obce, t.j. nevypĺňa občan)

Návrh na zrušenie trvalého pobytu (doc.)


Daňová evidencia

Prihlásenie/odhlásenie psa do daňovej evidencie (pdf.)

Tlačivá daňové priznania NOVÉ - platné od 1. 1. 2015:

Priznanie k dani z nehnuteľnosti + súhrn príloh (pdf.)

Priznanie k dani z pozemkov (pdf.)

Priznanie k dani zo stavieb - jeden účel (pdf.)

Priznanie k dani zo stavieb - viacere účely (pdf.)

Priznanie k dani z bytov (pdf.)

Priznanie k dani za psa (pdf.)

Priznanie k dani za predajné automaty (pdf.)

Priznanie k dani za nevýherné hracie prístroje (pdf.)

Príloha k zníženiu dane alebo oslobodenie od dane (pdf.)


Stavebný úrad

Žiadosť o pridelenie súpisného čísla (pdf.)

Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby, ktorá nie je spojená so zmenou stavby  (doc.)

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia (doc.)

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby (doc.)

Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác podľa § 57 zákona č. 50/76 Zb. stavebného zákona v znení neskorších predpisov a § 6 vyhl. 453/2000 Z.z.. (doc.) 

Ohlásenie jednoduchej stavby podľa § 139b ods.1 zákona č. 50/76 Zb. - stavebný zákon v znení neskorších predpisov (určené v územnom rozhodnutí) (doc.)

Ohlásenie drobnej stavby podľa § 57 zákona č. 50/76 Zb. stavebného zákona v znení neskorších predpisov a § 5 vyhl. 453/2000 Z. z. (doc.) 

Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia (doc.)

Žiadosť o predĺženie lehoty výstavby (doc.)

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia (doc.)

Žiadosť o vydanie dodatočného povolenia stavby (doc.) 

Žiadosť o vydanie povolenia na odstránenie stavby (doc.) 

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením (doc.)

Žiadosť o povolenie reklamného, informačného a propagačného zariadenia (doc.)