Hladanie

Oficiálne stránky obce Jablonov

jablonov 310x141

obcan 310x141

navsetvnik 310x141

Menu

Utorok, 15 Okt 2019
E-mail Tlačiť

Spoločný obecný úrad (SOÚ)


Zmluva o zriadení spoločného obecného úradu (SOÚ) bola uzavretá 28.10.2009 medzi: Mestom Spišské Podhradie, a obcami: Beharovce, Bijacovce, Dúbrava, Granč-Petrovce, Harakovce, Jablonov, Korytné, Lúčka, Ordzovany, Pavľany, Poľanovce, Pongracovce a Vyšný Slavkov, 


a to v záujme kvalitného, racionálneho a efektívneho zabezpečovania výkonu prenesených úloh štátnej správy vo veciach:

   - územného rozhodovania a stavebného poriadku,

   - vyvlastňovacieho konania,

   - pozemných komunikácií,

   - vodného hospodárstva a ochrany prírody a krajiny.


Sídlom SOÚ je mesto Spišské POdhradie - Mestský úrad (MSÚ) v Spišskom Podhradí, Mariánske námestie 37, 053 04 Spišské Podhradie. Štatutárnym orgánom je primátor mesta Spišské Podhradie a činnosť SOÚ zabezpečuje Prednosta MSÚ v Spišskom Podhradí.


SOÚ vykonáva pre zmluvné strany činnosť v rozsahu prenesených pôsobností určených zákonom NR SR č. 416/2001 Z.z., o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a  na vyššie územné celky v platnom znení na úseku:

   - územného rozhodovania a stavebného poriadku vrátane vyvlastňovacieho konania,

   - pozemných komunikácií v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v platnom znení (cestný zákon),

   - vodného hospodárstva v zmysle zákona zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

   - ochrany prírody a krajiny v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.


Tlačivá na stiahnutie - stavebný úrad MsÚ Spišské Podhradie, Ing. Ján Poláček


Aktualizované správne poplatky podľa najnovšej novely zákona - V. časť stavebná správa (pdf.)