Hladanie

Oficiálne stránky obce Jablonov

jablonov 310x141

obcan 310x141

navsetvnik 310x141

Menu

You are here: Úvod » Samospráva » VZN, smernice
Utorok, 10 Dec 2019

Všeobecne záväzné nariadenia, smernice

E-mail Tlačiť
Názov Účinné od: Platné do:
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy  a školských zariadení so sídlom na území obce Jablonov (pdf.) 1.1.2017 platné
Všeobecne záväzné nariadenie obce Jablonov č. 7/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Jablonov (pdf.) 15. 7. 2016 platné
Všeobecne záväzné nariadenie obce Jablonov č. 6/2016 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jablonov (pdf.) 13. 5. 2016 platné
Dodatok č. 1 k VZN obce Jablonov č. 1/2016 o dani z nehnuteľnosti (pdf.) 20.12.2016 platné
Všeobecne záväzné nariadenie obce Jablonov č. 1/2016 o miestnej dani z nehnuteľnosti (pdf.) 1.1.2016 platné
Všeobecne záväzné nariadenie obce Jablonov č. 2/2016 o miestnej dani za psa (pdf.) 1.1.2016 platné
Všeobecne záväzné nariadenie obce Jablonov č. 3/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (pdf.) 1.1.2016 platné
Všeobecne záväzné nariadenie obce Jablonov č. 4/2016 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva (pdf.) 1.1.2016 platné
Dodatok č. 1 k VZN č. 5/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Jablonov (pdf.) 2.12.2016 31.12.2016
Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Jablonov (pdf.) 1.1.2016 31.12.2016
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Jablonov (pdf.) 15.5.2015 platné
Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2015 o prevádzkovom poriadku Verejného detského ihriska v obci Jablonov (pdf.) 15.5.2015 platné
Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2015 o určení školského obvodu ZŠ s MŠ v Jablonove (pdf.) 15.10.2015 platné
Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2015 o určení školského obvodu ZŠ s MŠ v Jablonove (pdf.) 15.5.2015 platné
Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ s MŠ v Jablonove (pdf.) 15.10.2015 platné
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ s MŠ v Jablonove (pdf.) 15.5.2015 platné
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v obci Jablonov (pdf.) 15.5.2015 platné
Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Jablonov (pdf.) 15.12.2015 31.12.2015
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Jablonov (pdf.)  1.1.2015  31.12.2015 
Všeobecne záväzné nariadenie obce Jablonov č. 3/2014 Prevádzkový poriadok pohrebiska (pdf.) 8.11.2014 platné
Všeobecne záväzné nariadenie obce Jablonov č. 2/2014 o určení miest na vylepovanie volebných plagátov počas volebnej kampane (pdf.) 7.6.2014 platné
Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2014 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Jablonov (pdf.)  24.12.2014  31.12.2014 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2014 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Jablonov (pdf.) 15.1.2014 31.12.2014
Smernica č. 1/2013 o poplatkoch za služby poskytované obcou a za užívanie obecného majetku (pdf.) 1.1.2013 platné
Všeobecne záväzné nariadenie obce Jablonov č. 1/2013 o miestnej dani z nehnuteľnosti (pdf.) 1.1.2013 31.12.2015
Všeobecne záväzné nariadenie obce Jablonov č. 2/2013 o miestnej dani za psa (pdf.) 1.1.2013 31.12.2015
Všeobecne záväzné nariadenie obce Jablonov č. 3/2013 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (pdf.) 1.1.2013 31.12.2015
Všeobecne záväzné nariadenie obce Jablonov č. 4/2013 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva (pdf.) 1.1.2013 31.12.2015
Všeobecne závazné nariadenie č. 5/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Jablonov (pdf.) 1.1.2013 14.1.2014
Smernica č. 1/2012 o poplatkoch za služby poskytované obcou a za užívanie obecného majetku (pdf.) 1.1.2012 31.12.2012
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Jablonov (doc.) 2.6.2012 31.12.2012
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2012 o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu (doc.)  1.9.2012  14.7.2016 
Smernica č. 2/2012 o používaní kamerového systému v obci Jablonov v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov (pdf.)  28.9.2012  platné 
Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2011 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia (pdf.) 1.9.2011 12. 5. 2016
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2011 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia (pdf.) 26.2.2011 12. 5. 2016
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2011 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Jablonov (pdf.) 10.4.2011 1.6.2012
Zásady postupu pri vybavovaní sťažností v podmienkach obce (doc.)  30.6.2010 platné
Smernica č. 1/2010 o poplatkoch za služby poskytované obcou a za užívanie obecného majetku (pdf.) 1.1.2010 31.12.2011
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2010 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce (doc.)  1.1.2010  platné 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2010 o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu (pdf.) 1.1.2010 31.8.2012
Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Jablonov (doc.)  1.1.2010  platné 
Dodatok č. 1 k Prevádzkovému poriadku pohrebiska, cintorín Jablonov (pdf.)   1.1.2010   7.11.2014 
Prevádzkový poriadok pohrebiska, cintorín Jablonov (pdf.)   1.1.2009  7.11.2014